ಗುರು-ಮುಖ-ಪದ್ಮ-ವಾಕ್ಯ


 • ಪ್ರಭುಪಾದ ಉವಾಚ

  ಪ್ರಭುಪಾದ ಉವಾಚ

  ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ನುಡಿ ಮುತ್ತುಗಳು…


 • ಭೇದ – ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿ

  ಭೇದ – ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿ

  ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂವಾದ…


 • ಆತ್ಮಘಾತುಕ ನಾಗರಿಕತೆ

  ಆತ್ಮಘಾತುಕ ನಾಗರಿಕತೆ

  ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ತೀರ ಕಡಮೆ ಪ್ರಯತ್ನ – ಇವು ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನೇ ನಾಶಮಾಡುತ್ತಿವೆ…


 • ಪ್ರಭುಪಾದ ಉವಾಚ

  ಪ್ರಭುಪಾದ ಉವಾಚ

  ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ನುಡಿ ಮುತ್ತುಗಳು…


 • ಅಸಂಗತ ತರ್ಕ

  ಅಸಂಗತ ತರ್ಕ

  ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂವಾದ…


 • ಪ್ರಭುಪಾದ ಉವಾಚ

  ಪ್ರಭುಪಾದ ಉವಾಚ

  ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ನುಡಿ ಮುತ್ತುಗಳು…


 • ವೈಷ್ಣವ ಹೃದಯ

  ವೈಷ್ಣವ ಹೃದಯ

  ಇಂದು ನಾನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮದ್‌ ಭಾಗವತದ ಆರನೆಯ ಸ್ಕಂಧದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ…


 • ಆತ್ಮದ ಅನಾವರಣ

  ಆತ್ಮದ ಅನಾವರಣ

  ದೇಹಾಂತರ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಆತ್ಮವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಾನವ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ, ಅಪಾರವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ…


 • ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

  ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

  ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂವಾದ…


 • ಪ್ರಭುಪಾದ  ಉವಾಚ

  ಪ್ರಭುಪಾದ  ಉವಾಚ

  ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ನುಡಿ ಮುತ್ತುಗಳು…