ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆ


 • ರಾಜನಿಗೆ 4 ಪತ್ನಿಯರು! ನಮಗೆ?

  ರಾಜನಿಗೆ 4 ಪತ್ನಿಯರು! ನಮಗೆ?

  ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ವವಾದ ಕಥೆ ಇದೆ. ಆಲೋಚಿಸಿ. ರಾಜನಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ 4 ಪತ್ನಿಯರು!…


 • ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರ

  ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರ

  ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರವು ಕೃಷ್ಣನ ದಶಾವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೆಯ ಅವತಾರವಾಗಿದೆ…


 • ಬುದ್ಧಾವತಾರ

  ಬುದ್ಧಾವತಾರ

  ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಶಕ್ತಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅವತಾರವೇ ಭಗವಾನ್‌ ಬುದ್ಧನ ಅವತಾರ…


 • ಬಲರಾಮ ಅವತಾರ

  ಬಲರಾಮ ಅವತಾರ

  ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೊದಲ ಸ್ವಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯೇ ಬಲರಾಮ…


 • ಶ್ರೀರಾಮಾವತಾರ

  ಶ್ರೀರಾಮಾವತಾರ

  ದಶರಥನ ಹಿರಿಯ ಮಗನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನೇ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಅವತಾರ…


 • ಪರಶುರಾಮ ಅವತಾರ

  ಪರಶುರಾಮ ಅವತಾರ

  ಪರಶುರಾಮನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸದೆ ಬಡಿದನು…


 • ವಾಮನ ಅವತಾರ

  ವಾಮನ ಅವತಾರ

  ಅದಿತಿ-ಕಶ್ಯಪರ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಶಿಶುವೇ `ವಾಮನ’…


 • ನೃಸಿಂಹಾವತಾರ

  ನೃಸಿಂಹಾವತಾರ

  ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಸಂಹಾರದಿಂದ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣ ಉಂಟಾಯಿತು…


 • ವರಾಹಾವತಾರ

  ವರಾಹಾವತಾರ

  ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೋರೆ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ವರಾಹದೇವನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದನು…


 • ಕೂರ್ಮಾವತಾರ

  ಕೂರ್ಮಾವತಾರ

  ದಶಾವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯದಾದ ಕೂರ್ಮಾವತಾರದ ರೋಚಕ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ…