ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ

ಇಸ್ಕಾನ್‌, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗಿರಿ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು


ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ

ಇಸ್ಕಾನ್‌, ವೈಕುಂಠ ಗಿರಿ, ವಸಂತಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಈ ಲೇಖನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ