ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ತ್ರಯೋದಶಿ, ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು

ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 3 ರಂದು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಅದು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಶುಭ ಆವಿರ್ಭಾವದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಸಂಕೀರ್ತನ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ನವದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ಭಗವಾನ್ ಬಲರಾಮನು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಬಂಗಾಳದಾದ್ಯಂತ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಹರಡುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುವು 1474 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಏಕಚಕ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.

ಈ ಲೇಖನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ