ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ 2024

ದಿನಾಂಕ 3-5-2024ರ [ಹದಿಮೂರನೆಯ ದಿನ] ಆಚರಣೆಗಳ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ 2024 [ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ದಿನ]

ದಿನಾಂಕ 2-5-2024ರ [ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ದಿನ] ಆಚರಣೆಗಳ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ 2024 [ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ದಿನ]

ದಿನಾಂಕ 1-4-2024ರ [ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ದಿನ] ಆಚರಣೆಗಳ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ 2024 [ಹತ್ತನೆಯ ದಿನ]

ದಿನಾಂಕ 30-4-2024ರ [ಹತ್ತನೆಯ ದಿನ] ಆಚರಣೆಗಳ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ 2024 [ಒಂಬತ್ತನೆಯ ದಿನ]

ದಿನಾಂಕ 29-4-2024ರ [ಒಂಬತ್ತನೆಯ ದಿನ] ಆಚರಣೆಗಳ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ 2024 [ಎಂಟನೆಯ ದಿನ]

ದಿನಾಂಕ 28-4-2024ರ [ಎಂಟನೆಯ ದಿನ] ಆಚರಣೆಗಳ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ವಾಹನ


ಸೂರ್ಯಪ್ರಭ ವಾಹನ


ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ 2024 [ಏಳನೆಯ ದಿನ]

ದಿನಾಂಕ 27-4-2024ರ [ಏಳನೆಯ ದಿನ] ಆಚರಣೆಗಳ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನರಸಿಂಹ ಮಹಾ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ


ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ


ಗರುಡ ವಾಹನ


ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ 2024 [ಆರನೆಯ ದಿನ]

ದಿನಾಂಕ 26-4-2024ರ [ಆರನೆಯ ದಿನ] ಆಚರಣೆಗಳ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಮಹಾ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕಮಹಾಪಲ್ಲಕ್ಕಿ


ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ 2024 [ಐದನೆಯ ದಿನ]

ದಿನಾಂಕ 26-4-2024ರ [ನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನ] ಆಚರಣೆಗಳ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ 2024 [ನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನ]

ದಿನಾಂಕ 24-4-2024ರ [ನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನ] ಆಚರಣೆಗಳ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ 2024 [ಮೂರನೆಯ ದಿನ]

ದಿನಾಂಕ 23-4-2024ರ [ಮೂರನೆಯ ದಿನ] ಆಚರಣೆಗಳ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ 2024 [ಎರಡನೆಯ ದಿನ]

ದಿನಾಂಕ 22-4-2024ರ [ಎರಡನೆಯ ದಿನ] ಆಚರಣೆಗಳ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ 2024 [ಮೊದಲ ದಿನ]

ದಿನಾಂಕ 21-4-2024ರ [ಮೊದಲ ದಿನ] ಆಚರಣೆಗಳ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

ವೇದಮಂತ್ರಗಳ ಪಠಣ ಮತ್ತು ಭಾವಪರವಶ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ನಡುವೆ ಭವ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಕಲಶ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.

ಧ್ವಜ ಆರೋಹಣ

ವೈನತೇಯ ಹೋಮ, ವಿಭು ವರಹಾ ಪೂಜೆ

ಈ ಲೇಖನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ